Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

Stomatologie

Acte Terapeutice Stomatologice Gratuite 1

ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE

COD ACTE TERAPEUTICE
1. Consultaţie
1.1 Consultaţie primară, stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament
1.2 Consultaţie secundară, diagnostic şi plan de tratament complex
1.3 Model de studiu
1.4 Radiografie retroalveolară
1.5 Radiografie panoramică
2. Terapia carierei simple
2.2 Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin obturaţii cu compozit
2.3 Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin obturaţii cu compozit
2.4 Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee
2.5 Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate (per bucată)
2.6 Finisarea şi lustruirea obturaţiilor/per dinte
2.7 Tratamentul hiperesteziei
3. Tratamentul afecţiunilor pulpare
3.1 Pansamentul calmant
3.2 Coafaj indirect
3.3 Coafaj direct
3.4 Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la monoradiculari (include anestezia)
3.5 Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la pluriradiculari (include anestezia)
3.6 Amputaţie vitală
3.7 Pulpectomie devitală cu obturaţie canal la pluriradiculari
3.8 Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la monoradiculari
3.9 Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie canal la pluriradiculari
3.10 Dezobturarea canalelor radiculare – per canal
3.11 Îndepărtarea corpilor străini din canale
3.12 Tratamentul perforatiilor radiculare
3.13 Aplicare de pivoţi fibră de sticlă / bucată
4. Tratamentul paradontitelor apicale
4.1 Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic
4.2 Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostală osteotomie transmaxilară
4.3 Tratamentul paradontitelor apicale cronice + obturaţie canal la monoradiculari
4.4 Tratamentul paradontitelor apicale cronice + obturaţie canal la pluriradiculari
4.5 Obturaţie la dinţii devitali cu amalgam
4.6 Obturaţie la dinţii devitali cu compozit
5. Tratamentul afecţiunilor paradontiului marginal
5.1 Tratamentul abcesului parodontal
5.2 Echilibrarea ocuzală prin şlefuire selectivă / şedinţă
5.3 Contenţie provizorie prin ligaturi de sârmă
5.4 Chiuretaj în câmp închis / dinte
5.5 Tratamentul aftei bucale / şedinţă
5.6 Tratamentul gingivo-stomatitelor / şedinţă
5.7 Detartraj cu ultrasunete supra şi subgingival+periaj profesional
6. Tratamente chirurgicale buco-dentare
6.1 Anestezie locală de contact
6.2 Anestezie cu inflitraţie
6.3 Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi monoradiculari (include anestezia)
6.4 Extracţie de dinţi sau resturi, de dinţi pluriradiculari (include anestezia)
6.5 Extracţie alveoloplastică (include anestezia)
6.6 Extracţie cu alveolotomie (include anestezia)
6.7 Extracţie dinţi temporari (include anestezia)
6.8 Extracţie la hemofilici, diabetici sau handicapaţi (include anestezia)
6.9* Chiuretaj alveolar
6.10 Extracţie dinţi parodontici (include anestezia)
6.11 Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextracţionale
6.12 Tratamentul pericoronaritelor cu decapuşonare
6.13 Tratamentul de urgenţă al plăgilor buco-maxilo-faciale
6.14 Imobilizarea de urgenţă a luxaţiilor dentare
6.15 Imobilizarea de urgenţă a fracturilor maxilare
6.16 Reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare
6.17 Control postoperator
6.18 Tratament chirurgical in parodontite marginale
6.19 Excizie tumori bucale mici
6.20 Odontectomie canin superior
6.21 Odontectomie molar inclus
6.22 Extractie chirurgicala (inclusa anestezia)
6.23 Alveoctomie
6.24 Chiuretaj periapical
6.25 Extractie alveoplastica
6.26 Chistectomie
6.27 Extractie cu separare de radacini
7. Tratamente protetice
7.1 Proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi***
7.2 Proteză acrilică parţială cu peste 7 dinţi***
7.3 Proteză acrilică totală***
7.4 Reparaţie simplă proteză acrilică
7.5 Reparaţie + 1 croset
7.6 Reparaţie + 1 dinte
7.7 Individualizarea protezelor acrilice / şedinţă
7.8 Reconstituire corono-radiculară
7.9 Coroană acrilică***
7.10 Coroană metalică***
7.11 Coroană metalo-acrilica***
7.12 Căptuşire proteze în cabinet
7.13 Reconstituire bont în cabinet
7.14 Coroană acrilică extemporanee
8. Activităţi profilactice
8.1 Consultaţie în cadrul dispensării (include şi:
 • educaţie pentru sănătate bucodentară
 • determinarea indicelui de placă bacteriană
 • determinarea indicilor de inflamaţie parodontală)
8.2 Clătiri bucale cu soluţii fluorate / şedinţă
8.3 Fluorizări locale cu soluţii / arcadă*
8.4 Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu glassionometeri / dinte***
8.5 Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu materiale compozite / dinte
8.6 Educaţie pentru decondiţionarea obiceiurilor vicioase / şedinţă
8.7 Exerciţii de reeducare funcţională / şedinţă
8.8 Exerciţii de miogimnastică / şedinţă
8.9 Tratament antiinflamator gingival fizioterapic
8.10 Control oncologic preventiv confirmat
8.11 Captusire **

* O procedură decontată la 3 luni
** O procedură decontată la 6 luni
*** O procedură decontată la 5 ani

Beneficiari

CRITERII DE APROBARE pentru efectuarea de acte terapeutice stomatologice de către Complexul Multifuncţional Caraiman

in regim GRATUIT:

 • persoane cu domiciliul legal pe raza sectorului 1 Bucuresti aflate in una din urmatoarele situatii:
  1. familii/persoane care au un venit lunar egal cu salariul minim brut in plată pe economie, in plata, pentru fiecare membru de familie;
  2. persoane instituţionalizate in centrele rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 1, conform adeverinţei eliberată de D.G.A.S.P.C. S1 din care sa rezulte calitatea de persoană instituţionalizată;
  3. persoane cu handicap;
  4. copii;
  5. tineri cu vârsta cuprinsă intre 18-26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituţii de invăţământ acreditat, calitate dovedită cu adeverinţa eliberată de unitatea de invăţămant;
  6. beneficiari ai legilor speciale, calitate dovedită cu certificat de revoluţionar/ veteran de razboi sau alte documente oficiale;
  7. alte cazuri aflate in evidenţa serviciilor de asistenţă socială pe baza de referire scrisă din partea DGASPC S1 ( personae fără identitate , identificate pe raza sectorului 1).

 

NU POT BENEFICIA DE ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE URMATOARELE CATEGORII DE PERSOANE

 1.   persoanele care figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii certificatului de atestare fiscal emis de organul fiscal competent;
 2. persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau alte activităţi şi care nu prezintă:
  • adeverinţă adeverinta eliberata de Agentia de Ocupare a Fortei de Munca care sa ateste ca sunt in evidenţa acestora, pentru incadrare in muncă, nu au refuzat un loc de muncă si privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de aceste agenţiile de ocupare a fortei de munca.
 3. persoanele care deţin urmatoarele categorii de bunuri
  1. Bunuri imobile:
   • clădiri sau alte spaţii locative in afara locuinţei de domiciliu si a anexelor gospodareşti;
   • terenuri de imprejmuire a locuinţei , curtea aferentă, precum şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbană.
  2. Bunuri mobile:
   • autoturism/e şi/sau motocicletă/e cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora, sau a persoanelor dependente;
 • mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fară remorci; rulote, autobuze, microbuze;
 • şalupe, bărci cu motor , scutere de apă, iahturi;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Acte necesare

MODALITATI DE ACORDAREA A SERVICIILOR

    Serviciile stomatologice vor fi acordate dupa intocmirea unui dosar aprobat de conducerea CM Caraiman care trebuie sa aiba urmatorul continut minim:

 • cerere tip;
 • copii ale actelor de identitate si de stare civila pentru titularul cererii si celelalte persoane care locuiesc si se gospodaresc impreuna*.
 • acte doveditoare ale veniturilor titularului cererii (adeverinat de venit, talon de pensie/somaj, cupon alocatie, etc) cu privire la veniturile brute realizate in luna anterioara includerii in program;
 • acte doveditoare privind incadrarea in grad de handicap sau in categoria beneficiarilor legilor speciale.
 • adeverinta de elev/student cu specificarea daca beneficiaza sau nu de bursa si in ce cuantum.
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate de catre titular si membrii familiei (adeverinte de salariu, taloane de pensie, taloane ajutor social, etc) pentru beneficiarii de la punctele 1 si 7.
 • certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice  eliberat de Directia de Taxe si Impozite Locale, in termen de valabilitate.
 • adeverinta de venit emisa de Administratia Financiara a Sectorului 1 Bucuresti in termen de valabilitate.
 • pentru persoanele care sunt apte de munca si nu sunt incadrate in munca, adeverinta eliberata de Agentia de Ocupare a Fortei de Munca care sa ateste ca sunt in evidenţa acestora, pentru incadrare in muncă, nu au refuzat un loc de muncă si privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de aceste agenţiile de ocupare a fortei de munca.
 • conducerea CM Caraiman poate solicita documente suplimentare sau poate dispune verificari suplimentare pe baza de ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului;
 • beneficiarul are obligatia de a declara in termen de 3 zile lucratoare orice modificare in situatia socio-economica a sa sau a familiei sale, modificare care ar putea determina schimbarea conditiilor de acordare a serviciilor.
 • Prin “familie” se intelege

 

* Prin sintagma “locuiesc şi gospodăresc împreună”, prevăzută la alin 2, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;
 2. contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
 3. constituie o familie, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi. În situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.