Joomla 3.x Templates by FatCow Complaints

CRITERII DE APROBARE pentru efectuarea de acte terapeutice stomatologice de către Complexul Multifuncţional Caraiman

in regim GRATUIT:

 • persoane cu domiciliul legal pe raza sectorului 1 Bucuresti aflate in una din urmatoarele situatii:
  1. familii/persoane care au un venit lunar egal cu salariul minim brut in plată pe economie, in plata, pentru fiecare membru de familie;
  2. persoane instituţionalizate in centrele rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 1, conform adeverinţei eliberată de D.G.A.S.P.C. S1 din care sa rezulte calitatea de persoană instituţionalizată;
  3. persoane cu handicap;
  4. copii;
  5. tineri cu vârsta cuprinsă intre 18-26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituţii de invăţământ acreditat, calitate dovedită cu adeverinţa eliberată de unitatea de invăţămant;
  6. beneficiari ai legilor speciale, calitate dovedită cu certificat de revoluţionar/ veteran de razboi sau alte documente oficiale;
  7. alte cazuri aflate in evidenţa serviciilor de asistenţă socială pe baza de referire scrisă din partea DGASPC S1 ( personae fără identitate , identificate pe raza sectorului 1).

 

NU POT BENEFICIA DE ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE URMATOARELE CATEGORII DE PERSOANE

 1.   persoanele care figureaza in evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii certificatului de atestare fiscal emis de organul fiscal competent;
 2. persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau alte activităţi şi care nu prezintă:
  • adeverinţă adeverinta eliberata de Agentia de Ocupare a Fortei de Munca care sa ateste ca sunt in evidenţa acestora, pentru incadrare in muncă, nu au refuzat un loc de muncă si privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de aceste agenţiile de ocupare a fortei de munca.
 3. persoanele care deţin urmatoarele categorii de bunuri
  1. Bunuri imobile:
   • clădiri sau alte spaţii locative in afara locuinţei de domiciliu si a anexelor gospodareşti;
   • terenuri de imprejmuire a locuinţei , curtea aferentă, precum şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbană.
  2. Bunuri mobile:
   • autoturism/e şi/sau motocicletă/e cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora, sau a persoanelor dependente;
 • mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fară remorci; rulote, autobuze, microbuze;
 • şalupe, bărci cu motor , scutere de apă, iahturi;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.